Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHUTTERIJ ST. ANTONIUS LENGEL
1. Definities
De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Algemene
Voorwaarden de volgende betekenis:
a. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Schutterij St. Antonius Lengel;
b. Evenement: de georganiseerde gebeurtenis, zoals een gebeurtenis van muzikale, culturele, sportieve en/of recreatieve aard, waarvoor Schutterij St. Antonius Lengel tickets verkoopt;
c. Evenementhouder: de natuurlijke of rechtspersoon die een Evenement produceert of organiseert en daarvoor verantwoordelijk is;
d. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Schutterij St. Antonius Lengel een overeenkomst aangaat betrekking
hebbend op een Evenement, dan wel aan wie Schutterij St. Antonius Lengel daartoe een aanbieding doet;
e. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Schutterij St. Antonius Lengel en Klant ter verkrijging van Tickets voor
Evenementen;
f. Ticket: het document dat dient als toegangsbewijs voor een Evenement, waaronder mede begrepen elektronische Tickets;
g. Schutterij St. Antonius Lengel: de schutters vereniging St. Antonius Lengel,gevestigd te Lengel.
h. Upsell: de verkoop van aanvullende producten of diensten door Schutterij St. Antonius Lengel namens zichzelf of in
opdracht van derden.
2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen bij,
rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Schutterij St. Antonius Lengel, producten of diensten van welke aard
ook aan Klant levert, ook indien deze producten of diensten niet (nader) in deze Algemene
Voorwaarden zijn omschreven.
b. De toepasselijkheid van andere voorwaarden van Klant wijst Schutterij St. Antonius Lengel uitdrukkelijk van de hand.
c. Partijen kunnen alleen schriftelijk wijzigingen ten opzichte van de Algemene Voorwaarden
overeenkomen. Schutterij St. Antonius Lengel is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen en gewijzigde
algemene voorwaarden van toepassing te verklaren op Overeenkomsten. De gewijzigde algemene
voorwaarden zijn op de website van Schutterij St. Antonius Lengel raadpleegbaar.
d. Op de Overeenkomst zijn van toepassing de algemene voorwaarden van de Evenementhouder van
het Evenement. Indien nog niet in het bezit van Klant, zal de Evenementhouder op verzoek de
algemene voorwaarden van de Evenementhouder toezenden.
3. Totstandkoming Overeenkomst
a. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn alle aanbiedingen, daaronder begrepen
advertenties en prijslijsten zoals vermeld op de website van Schutterij St. Antonius Lengel vrijblijvend.
b. Schutterij St. Antonius Lengel treedt bij het aanbieden en verkopen van Tickets op als bemiddelaar bij de
totstandkoming van de Overeenkomst tussen Koper en Evenementhouder. Schutterij St. Antonius Lengel is geen
partij bij de Overeenkomst die tot stand komt door de aankoop van een Ticket. De Overeenkomst
komt tot stand nadat Klant via Schutterij St. Antonius Lengel een of meerdere Tickets heeft gekocht. Schutterij St. Antonius Lengel
verschaft de Tickets namens Evenementhouder.
c. Klant dient voordat hij zijn reservering bevestigt altijd goed te controleren of de juiste Tickets zijn
gereserveerd. Klant dient bij het maken van de reservering altijd een juist (e-mail)adres te gebruiken.
Indien Klant kiest voor het via elektronische weg ontvangen van Tickets, berust het risico voor verlies,
diefstal of misbruik van het Ticket bij Klant vanaf het moment dat de Tickets hem hebben bereikt. Als
wordt getwijfeld aan de juistheid van de gegevens die Klant heeft ingevoerd bij de bestelling, kan
Schutterij St. Antonius Lengel contact met Klant opnemen met behulp van de gegevens die Klant heeft ingevoerd. Als
Schutterij St. Antonius Lengel Klant niet kan bereiken en de gegevens derhalve niet kan controleren, kan Schutterij St. Antonius Lengel
ertoe overgaan de reservering te annuleren en de Tickets alsnog te verkopen aan een andere Klant.
Indien Schutterij St. Antonius Lengel twijfelt aan de juistheid of de geldigheid van de door de Klant bij de bestelling
ingevoerde gegevens of het door de Klant gebruikte betaalmiddel, dan heeft zij het recht om de
reservering van de Klant te annuleren en de Tickets alsnog te verkopen aan een andere Klant.
Schutterij St. Antonius Lengel zal zich inspannen om de Klant in een dergelijk geval te informeren. Iedere
Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende
beschikbaarheid van de desbetreffende producten of diensten.
d. Schutterij St. Antonius Lengel en/of de Evenementhouder behouden zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te reserveren/kopen Tickets. Bij een overschrijding van dit maximum door de Klant, is Schutterij St. Antonius Lengel en/of de Evenementhouder gerechtigd om de reservering van de Tickets boven het maximum aantal ongedaan te maken of de betreffende Tickets ongeldig te maken.
e. Schutterij St. Antonius Lengel heeft de mogelijkheid om bij de verkoop van Tickets Upsell activiteiten te verrichten.
Indien Schutterij St. Antonius Lengel producten of diensten van derden middels deze activiteit verkoopt, zullen op de
(levering van) de betreffende producten of diensten de (algemene) voorwaarden van deze derde
van toepassing zijn.
4. Prijzen en betaling
a. Schutterij St. Antonius Lengel verkoopt Tickets namens Evenementhouders die de prijs en het aantal beschikbare
plaatsen bepalen. Informatie betreffende prijs en beschikbaarheid wordt vrijblijvend en onder
voorbehoud verstrekt.
b. Klant betaalt voor de door middel van de website bestelde producten dan wel diensten, de in de
Overeenkomst vermelde prijs. Betaling vindt plaats op de op de website van Schutterij St. Antonius Lengel
aangegeven wijze. Aan de bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden
gesteld.
c. Alle prijzen van Schutterij St. Antonius Lengel zoals vermeld op de website zijn in euro’s inclusief BTW, tenzij
uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
d. Schutterij St. Antonius Lengel brengt bij elke bestelling servicekosten in rekening. Daarnaast brengt Schutterij St. Antonius Lengel
administratiekosten in rekening die worden berekend op basis van het totale bedrag van de
transactie.
e. Indien Klant de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is Klant, zonder dat enige aanmaning of
ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien Klant
na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Schutterij St. Antonius Lengel de
vordering uit handen geven, in welk geval Klant naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens
gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten
berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten.
5. Leveringstermijnen
a. Tickets worden verzonden naar het (e-mail)adres dat Klant heeft opgegeven bij de bestelling.
Schutterij St. Antonius Lengel zal het door Klant opgegeven (e-mail)adres als juist blijven beschouwen, totdat Klant
aan Schutterij St. Antonius Lengel een nieuw (e-mail)adres heeft meegedeeld.
b. De door Schutterij St. Antonius Lengel opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn,
tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Schutterij St. Antonius Lengel schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
c. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin
het recht om de bestelling te annuleren dan wel de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de
overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Klant redelijkerwijs niet kan worden
verlangd dat deze de Overeenkomst in stand laat.
d. Met uitzondering van de mogelijkheid om elektronische Tickets te bestellen, wordt de verkoop van
Tickets via de website en het callcenter 8 dagen voor de datum van het Evenement gestaakt om
Schutterij St. Antonius Lengel de gelegenheid te geven de Tickets nog per post te versturen.
6. Afgelaste of verschoven Evenementen
a. Het is de verantwoordelijkheid van Klant om na te gaan of een Evenement is afgelast of verschoven en wat de nieuwe tijd of locatie zal zijn. Hoewel Schutterij St. Antonius Lengel zal proberen Klant van de afgelasting op de hoogte te brengen nadat Schutterij St. Antonius Lengel de benodigde informatie van de Evenementhouder heeft ontvangen, kan Schutterij St. Antonius Lengel niet garanderen dat Klant van de afgelasting op de hoogte gebracht zal worden voor de datum van het Evenement. Schutterij St. Antonius Lengel is niet verantwoordelijk voor eventueel gemaakte kosten.
b. De aanvullende voorwaarden van de Annuleringsverzekering zijn van toepassing op de
Overeenkomst, indien Klant een annuleringsverzekering heeft afgesloten.
c. Tickets van verschoven Evenementen blijven in de regel geldig voor het vervangende Evenement.
Voor meer informatie hierover kan Klant contact met Schutterij St. Antonius Lengel opnemen via de online
klantenservice, Twitter, Facebook of telefonisch 085-773 20 27. Indien een Evenement wordt
verschoven naar een andere locatie of datum, kan de Evenementhouder voorwaarden stellen aan
de vergoeding van de ticketprijs.
d. Indien een Evenement wordt afgelast of verschoven, dan kan Klant de Tickets voor dit Evenement
inleveren conform de regeling zoals bepaald door de Evenementhouder. Voor de betreffende
voorwaarden verwijzen wij u naar de Algemene Voorwaarden van de organisator van het
evenement. Indien de Evenementhouder Schutterij St. Antonius Lengel verzoekt om de Klant de ticketprijs te
restitueren, dan zal Schutterij St. Antonius Lengel dit doen nadat zij de betreffende gelden van de Evenementhouder
heeft ontvangen. Service- en administratiekosten worden niet gerestitueerd.
e. Bij afgelasting of verschuiving van een evenement komen eventuele middels Upsell verkochte
producten of diensten niet voor restitutie in aanmerking.
7. Tickets
a. De door Schutterij St. Antonius Lengel gedistribueerde Tickets blijven eigendom van de Evenementhouder en worden aan de Klant geleverd onder de voorwaarde dat het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Evenementhouder en/of Schutterij St. Antonius Lengel niet is toegestaan het toegangsbewijs te verkopen aan derden of op enige andere wijze op commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken, dan wel het toegangsbewijs in commerciële uitingen op welke wijze dan ook aan te bieden of te gebruiken. Bij overtreding van voornoemde voorwaarde is Schutterij St. Antonius Lengel en/of de Evenementhouder gerechtigd dit toegangsbewijs ongeldig te maken en/of de Klant een boete op te leggen van € 10.000,- per overtreding verschuldigd aan de organisator. Houders van ongeldige
toegangsbewijzen zal de toegang tot het Evenement worden ontzegd, zonder recht op
schadevergoeding.
b. Na ontvangst dient Klant de Tickets te controleren, aangezien fouten niet altijd kunnen worden
hersteld. Na aanschaf kunnen Tickets niet meer geruild of vergoed worden.
c. Indien het Ticket van Klant zodanig is beschadigd dat het niet meer op echtheid te controleren is,
kan Klant contact opnemen via de online klantenservice, Twitter, Facebook of telefonisch 085-773 20 27.
d. Speciale wensen, zoals het reserveren van rolstoelplaatsen, dienen tijdig en uitdrukkelijk kenbaar te worden gemaakt. Schutterij St. Antonius Lengel kan geen enkele garantie geven dat aan speciale wensen tegemoet
kan worden gekomen. Voor meer informatie hierover kan Klant contact met Schutterij St. Antonius Lengel opnemen
via de online klantenservice, Twitter, Facebook of telefonisch 085-773 20 27.
8. Intellectuele en Industriële Eigendomsrechten.
a. De op het Ticket van Schutterij St. Antonius Lengel rustende industriële en intellectuele eigendomsrechten behoren
toe aan Schutterij St. Antonius Lengel dan wel haar licentiegever. Klant zal zich onthouden van gedragingen
waardoor rechten of andere belangen te dier zake van Schutterij St. Antonius Lengel dan wel haar licentiegever
zouden kunnen worden geschaad.
b. Het is Klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen
of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom van het Ticket te verwijderen of te
wijzigen, danwel enige wijziging aan te brengen in de vorm of enig ander kenmerk van het Ticket.
c. Het is Klant verboden het Ticket te vervalsen, te vermenigvuldigen of op enige wijze te reproduceren.
d. De Overeenkomst strekt niet tot de overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht van
Schutterij St. Antonius Lengel aan Klant.
9. Privacy
a. Klant wordt geacht kennis te hebben genomen van de privacyverklaring van Schutterij St. Antonius Lengel welke op
de website van Schutterij St. Antonius Lengel raadpleegbaar is en in te stemmen met de daarin beschreven
verwerkingen van de door hem opgegeven persoonsgegevens.
10. Aansprakelijkheid
a. Schutterij St. Antonius Lengel kan niet worden aangemerkt als de organisator (Evenementhouder) van het
Evenement en is niet verantwoordelijk voor en verleent geen garantie op de (artistieke) kwaliteit en
inhoud van het Evenement en de gang van zaken in of rond het Evenement en aanvaardt op basis
van dit gegeven geen enkele aansprakelijkheid.
b. Met uitzondering van de overige aansprakelijkheidsbepalingen in deze Algemene Voorwaarden, is
de totale aansprakelijkheid van Schutterij St. Antonius Lengel wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming,
dan wel wegens onrechtmatige daad, beperkt tot vergoeding van directe schade tot ten hoogste
het bedrag dat voor de Tickets aan Klant in rekening is of kan worden gebracht, tenzij de schade het
gevolg is van opzet en/of grove schuld van Schutterij St. Antonius Lengel of haar ondergeschikten.
c. De aansprakelijkheid van Schutterij St. Antonius Lengel wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een
overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Klant Schutterij St. Antonius Lengel onverwijld en deugdelijk
schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt
gesteld, en Schutterij St. Antonius Lengel ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van
haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke
omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Schutterij St. Antonius Lengel in staat is adequaat te reageren.
d. Klant vrijwaart Schutterij St. Antonius Lengel voor alle aanspraken van derden verband houdende met het niet of
onvoldoende naleven door Klant van enige verplichting jegens Schutterij St. Antonius Lengel, al dan niet
voortvloeiende uit de Algemene Voorwaarden.
e. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade
zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Schutterij St. Antonius Lengel meldt.
f. Schutterij St. Antonius Lengel kan op geen enkel moment aansprakelijk worden gehouden voor welke vorm van
schade aan of verlies van het Ticket dan ook. Bij verlies of diefstal kan de Klant geen aanspraak
maken op een vervangend Ticket of terugbetaling van enige gelden. Schutterij St. Antonius Lengel is evenmin
aansprakelijk voor vertraging of het niet of onjuist afleveren van Tickets, indien vertraging of het niet
of onjuist afleveren niet kan worden toegerekend aan Schutterij St. Antonius Lengel.
g. Schutterij St. Antonius Lengel aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor door Klant bij derde partijen
verkregen Tickets. Schutterij St. Antonius Lengel kan evenmin de echtheid hiervan garanderen.
h. Schutterij St. Antonius Lengel kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade die de
houder van dit toegangsbewijs ondervindt door handelen of nalaten van derden.
11. Overmacht
a. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Schutterij St. Antonius Lengel kan worden
toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling
of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.
b. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Schutterij St. Antonius Lengel in geval van overmacht het recht om de uitvoering van de bestelling van Klant op te schorten, zulks door dit schriftelijk aan Klant mee te delen en zulks zonder dat Schutterij St. Antonius Lengel gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
a. Op alle overeenkomsten met Schutterij St. Antonius Lengel is Nederlands recht van toepassing.
b. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of de daarop van toepassing
zijnde Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te
Amsterdam.
13. Diversen
a. Het is bij Evenementen niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen naar de plaats van het
Evenement: foto-, film- of andere opnameapparatuur, alcoholhoudende dranken, drugs, glaswerk,
plastic flessen, blik, vuurwerk, wapens of enig ander gevaarlijk voorwerp, op straffe van
inbeslagname. Verwezen zij voorts naar de algemene voorwaarden van de Evenementhouder.
b. Het is mogelijk dat Klanten voorafgaande aan het Evenement worden gefouilleerd. Aan degene die
zich hieraan niet wenst te onderwerpen kan de toegang worden geweigerd zonder recht op
restitutie van enige gelden.
c. Klanten die te laat bij het Evenement arriveren, worden – voor zover mogelijk – toegelaten tijdens
geschikte momenten gedurende het Evenement. Toegang kan echter niet worden gegarandeerd.
d. Waar in deze Algemene Voorwaarden Schutterij St. Antonius Lengel zich verplicht tot het doen van een schriftelijke
mededeling, is Schutterij St. Antonius Lengel gerechtigd deze mededeling langs elektronische weg te doen, zoals
maar niet beperkt tot een e-mailbericht of fax.
e. Kennelijke vergissingen en schrijffouten op de website van Schutterij St. Antonius Lengel dan wel in offertes,
orderbevestigingen, Tickets en/of andere bescheiden, binden Schutterij St. Antonius Lengel niet.
f. Bij verschil van mening tussen Schutterij St. Antonius Lengel en Klant over de vertaling en/of de uitleg van de
Algemene Voorwaarden is de Nederlandse versie ervan beslissend.